Privacyverklaring

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij, InnoPlot, gevestigd aan Haaksbergerstraat 67, 7554 PA Hengelo,  persoonsgegevens. Wij kunnen deze gegevens van uzelf hebben ontvangen, maar ook bijvoorbeeld via onze website, e-mail, telefoon of app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening verkrijgen via derden (bijvoorbeeld uw werkgever). Met deze privacyverklaring informeren wij u over hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Welke persoonsgegevens wij verwerken hangt af van de precieze dienst en omstandigheden. Gegevens die we kunnen bewaren zijn:

 • NAW- gegevens
 • Functie contactpersonen
 • Geboortedatum en -plaats
 • Geslacht
 • Huwelijkse staat, gegevens partner en evt. informatie over kinderen (alleen indien nodig/ vereist voor bijv. fiscale aangiften)
 • Kopie ID-bewijzen (alleen indien nodig/vereist)
 • Burgerservicenummer (alleen indien nodig/vereist)
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Salaris en andere gegevens die voor fiscale aangiften, salarisberekening e.d. nodig zijn
 • Locatiegegevens
 • Bankrekeningnummer
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website: IP –adres, internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op met ons  via info@innoplot.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Doel van en grondslagen voor de verwerking

Wij verwerken persoonsgegevens om onder andere navolgende redenen:

 • Communicatie en informatievoorziening
 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van onze diensten
 • Verbetering van onze diensten
 • Facturering en incasso
 • Marketingdoeleinden
 • Berichtgeving over onze diensten
 • Verzoek om feedback over onze diensten
 • Markt- of andere onderzoeksdoeleinden
 • Berichtgeving over onze diensten (alleen indien wij denken dat dit voor u van belang kan zijn)
 • Verzoek om feedback over onze verleende dienst(en)

In voorkomende gevallen kan het zijn dat wij persoonsgegevens om andere dan bovenstaande redenen willen verwerken. Wij zullen u daar expliciet toestemming voor vragen. Indien wij persoonsgegevens die wij mogen verwerken op basis van uw toestemming ooit voor andere of meer doelen willen verwerken, zullen wij u daar dan eerst opnieuw toestemming voor vragen.

Tot slot kunnen wij uw persoonsgegevens ook gebruiken om de rechten of eigendommen van onszelf en die van onze gebruikers te beschermen en, zo nodig, om te voldoen aan gerechtelijke procedures.

Bewaartermijn

InnoPlot bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig en nuttig is om de doelen te realiseren waarvoor wij uw gegevens hebben verzameld c.q. door u hiervoor zijn verstrekt. (zie hiervoor Doel en grondslag voor de verwerking). Bepaalde gegevens hebben een bewaartermijn van 7 jaar of langer. Wij zullen ons aan deze wettelijke bewaartermijn moeten houden.

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

In het kader van onze dienstverlening kunnen wij gebruikmaken van diensten van derden, bijvoorbeeld als deze derden over specialistische kennis of middelen beschikken, die wij niet in huis hebben. Dit kunnen zogenaamde verwerkers of sub-verwerkers zijn, die op basis van uw exacte opdracht de persoonsgegevens zullen verwerken. Andere derden die weliswaar strikt genomen geen verwerker zijn van de persoonsgegevens maar daar wel inzage in hebben of kunnen hebben, zijn bijvoorbeeld onze systeembeheerder, leveranciers of hostingpartijen van online-software, of adviseurs wiens advies wij betreffende uw opdracht inwinnen. Als het inschakelen van derden tot gevolg heeft dat zij toegang hebben tot de persoonsgegevens of die zij zelf vastleggen en/of anderszins bewerken, zullen wij met die derden (schriftelijk) overeenkomen dat zij alle verplichtingen van de AVG zullen naleven. Uiteraard zullen wij alleen derden inschakelen van wie wij kunnen en mogen uitgaan dat zij betrouwbare partijen zijn die adequaat met persoonsgegevens omgaan en overigens de AVG kunnen en zullen naleven. Dit houdt onder meer in dat deze derden uw persoonsgegevens slechts mogen verwerken voor de hiervoor genoemde doeleinden.

Uiteraard kan het ook zo zijn dat wij uw persoonsgegevens aan derden moeten verstrekken in verband met een wettelijke verplichting.

Wij zullen in geen enkel geval uw persoonsgegevens zonder uw expliciete toestemming aan derden verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door InnoPlot en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@innoplot.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een wel een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. info@innoplot.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Innoplot.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@innoplot.nl.