Services

InnoPlot is de partner in het oplossen van complexe innovatievraagstukken. Ons uitgangspunt is dat onze klanten bepaalde vermogens missen om zelfstandig een effectieve oplossing te ontwikkelen en te implementeren. De services van InnoPlot zijn gericht op het aanvullen van deze ontbrekende capabilities om zo samen de oplossing tot stand te brengen. Zo bieden wij services op het gebied van het analyseren en ontwerpen van een innovatiestrategie als mede op het realiseren van innovaties in de bestaande business (Core), in aangrenzende business (Adjacent) als in de opkomende business (Emerging).
 

 

BUSINESS INNOVATIE STRATEGIE

Klantuitdaging:

 • Hoe kunnen we relevante trends en ontwikkelingen in de context van onze onderneming scouten en interpreteren?
 • Welke voor ons relevante toekomstscenario’s kunnen wij ontwikkelen en welke impact hebben deze op onze waardecreatie?
 • Hoe definiëren we een realistische innovatie-ambitie in het generen van toekomstige waarde voor onze stakeholders?
 • Hoe formuleren we een effectieve innovatiestrategie en hoe ziet onze strategisch innovatieportfolio er uit?
 • Wat zijn de implicaties voor onze innovatiecapabilities?

 

Aanpak InnoPlot:

Trendanalyse: uitvoeren van een trend-impactanalyse voor megatrends, consumententrends, technologietrends en industrietrends. De impactanalyse dient tevens als input voor het ontwerpen van toekomstscenario’s.

Toekomstscenario’s: het ontwerpen relevante toekomstscenario’s voor de onderneming op basis van de uitkomsten uit de trend-impact-analyse en de missie & visie van de onderneming. Het gekozen toekomstscenario geeft richting aan de opbouw van het strategische innovatieportfolio en bijbehorende innovatie-ambitie.

Innovatievolwassenheid: het uitvoeren van een assessment om te bepalen van de mate van volwassenheid van het innovatievermogen van de onderneming is. De uitkomst bepaald mede wat een realistisch ambitieniveau is voor innovatie van de onderneming.

 

Gemeenschappelijke oplossing:

 1. Geformuleerde Innovatie-ambitie voor relevante stakeholders
 2. Strategisch innovatieportfolio en bijbehorende waardegeneratie
 3. De huidige en toekomstige innovatievolwassenheid van de onderneming

 

 

 

CORE BUSINESS INNOVATIE

Klantuitdaging:

 • Hoe implementeren we innovaties voor bestaande producten & processen voor klanten in onze bestaande business?
 • Hoe prioriteren we klantvragen voor dergelijke innovaties?
 • Hoe wijzen we de juiste resource toe aan deze innovaties?
 • Welke type leiderschap en cultuur is effectief voor dit type innovatie?
 • Hoe meten en rapporteren we de prestaties van dit type innovatie?
 • Hoe communiceren we over deze innovaties met onze stakeholders?

 

Aanpak InnoPlot:

Klantanalyse: het in kaart brengen van de ‘Pains’ en  ‘Gains’ van onze klanten en het ontwerpen van de waardelogica voor onze waardepropositie. Het uitgangspunt hierbij is de klantreis (‘Customer Journey’) voor de bestaande business waarbij snelle waardevermeerdering kan worden gerealiseerd.

‘Rapid Customer Response’: de start voor de innovatie is een specifieke klantbehoefte om een bestaand product aan te passen. Het uitgangspunt is hierbij de bestaande en fundamentele product- en processpecificaties zoveel mogelijk te behouden en tegelijkertijd toch te voldoen aan de specifieke klantwens.

‘Value Hack’: is een lean-aanpak waarbij geëxperimenteerd wordt met in korte tijd snelle realiseerbare oplossingen. Het uitgangspunt is het generen van waarde op korte termijn zonder significante investeringen te moeten doen of grote risico’s te lopen.

 

Gemeenschappelijke oplossing:

 1. Scherpe klantanalyse en een verbetering van de klantrelatie
 2. Snelle invulling van een klantspecifieke behoefte met een bestaand product & proces
 3. Hoge frequentie korte termijn waardegeneratie met laag risico

ADJACENT BUSINESS INNOVATIE

Klantuitdaging:

 • Hoe creëren we toegang tot aangrenzende markten voor onze producten?
 • Hoe breiden we onze productportfolio uit gericht op onze bestaande en aangrenzende business?
 • Wat betekent dit voor de inrichting van ons operationeel bedrijfsmodel?
 • Welke type leiderschap en cultuur is effectief voor dit type innovatie?
 • Hoe meten en rapporteren we de prestaties van dit type innovatie?
 • Hoe communiceren we over deze innovaties met onze stakeholders?

 

Aanpak InnoPlot:

Marktanalyse: het in kaart brengen van nieuwe ‘Pockets of Value’ die grenzen aan onze bestaande markten. Het uitgangspunt hierbij is dat onze bestaande commerciële capabilities ook zoveel mogelijk gebruikt kunnen worden in de aangrenzende markten.

Product & procesontwikkeling: het ontwikkelen van nieuwe producten en/of productieprocessen. Het uitgangspunt is hierbij dat de bestaande technologische  capabilities de basis zijn voor de nieuwe ontwikkelingen (‘Capability Driven Innovation’).

‘New Business Development’: is een aanpak waarbij aanpassingen op de bestaande commerciële en operationele capabilities zodanig worden geïntegreerd dat dit leidt tot nieuwe waardepropositie in een voor het bedrijf nieuwe markt.

 

Gemeenschappelijke oplossing:

 1. Scherpe marktanalyse en nieuwe klantrelaties
 2. Gedegen uitbreiding van markt en productportfolio (nieuwe waardeproposities)
 3. Middellange termijn waardegeneratie met beheersbaar risico

 

 

 

EMERGING BUSINESS INNOVATIE

Klantuitdaging:

 • Hoe kunnen we nog niet bestaande markten creëren?
 • Hoe ontwikkelen of scouten we radicale nieuwe technologieën?
 • Hoe ontwikkelen we nieuwe disruptieve business modellen?
 • Welke rol spelen partners bij dit type innovatie?
 • Welk operationeel bedrijfsmodel past daarbij?
 • Welke type leiderschap en cultuur is effectief voor dit type innovatie?
 • Hoe meten en rapporteren we de prestaties van dit type innovatie?
 • Hoe communiceren we over deze innovaties met onze stakeholders?

 

Aanpak InnoPlot:

Marktcreatie: het ontwerpen van een nog niet bestaande markt waarin een grote potentiele waarde kan worden gegenereerd. Het uitgangspunt hierbij is dat er nog geen andere speler is die instaat is om deze markt te betreden.

Front End Technologie: het scouten en ontwikkelen van radicale nieuwe technologie (TRL 1-3) die het mogelijk maakt significante waarde te leveren in de bestaande business of die het mogelijk maakt nieuwe en opkomende business te ontwikkelen.

‘Minimum Viable Business Concept’: is een lean-aanpak waarbij nieuwe business modellen worden ontwikkeld en geïmplementeerd voor een opkomende business. Het uitgangspunt hierbij is dat enkele ‘bouwblokken’ van het business model door partners wordt ingebracht.

Gemeenschappelijke oplossing:

 1. Nieuwe opkomende markt (‘Blue Ocean’)
 2. Disruptief Business Model (in partnership)
 3. Lange termijn waardegeneratie met relatief hoog risico

Contact Us

@innoplot.nl

+31(0) 6 46 93 45 77
+31(0) 6 42 11 11 37

Customer Contact Center

Hight Tech Systems Park

Gebouw N
Haaksbergerstraat 67
7554 PA Hengelo
Rotterdam | Den Haag | Leiden | Bilthoven